Льготы донорам крови в 2020 году

Как федеральные, так и региональные льготы, предоставляемые донорам, определяются законом. В то время как федеральный преференциальный режим применяется ко всем донорам, включая региональных доноров, региональный преференциальный режим предоставляется только жителям конкретного региона.

Но именно на основе федеральных законов законодательная база субъектов Российской Федерации РФ . Поэтому, прежде всего, необходимо учитывать существующие нормативно-правовые акты общенационального значения. Соответственно, применимое законодательство местного, регионального уровня должно определяться в регионе их проживания.

Порядок предоставления федеральных пособий также регулируется местным законодательством, которое в каждом субъекте Российской Федерации РФ свои собственные. Так, Министерство социальной защиты населения Московской области издало приказ об утверждении Положения об оказании государственных услуг в области социальной защиты лиц, получивших нагрудный знак «Почетный донор России (почетный донор России)». СССР )».

Основные льготы для доноров в 2019 году

Следует отметить, что донором может стать лицо в возрасте 16 лет и старше при отсутствии противопоказаний и после успешного медицинского осмотра для включения в систему сбора крови. Врачи назначают женщинам прием до четырех раз в год, мужчинам — до пяти раз в год.

Из вышеназванных правовых актов следует, что гражданам предоставляется отдельная релаксация во время сдачи крови (ее составные части, плазма). Список этих прав включает в себя:

Важно: Можно взять максимум 300-450 мл индивидуальной крови, что обычно занимает до 10-15 минут.

В связи с этим, максимально допустимая доза для каждого человека определяется врачом во время обследования перед забором крови. Таким образом, единичная коллекция — это однократное донорство крови в пределах максимально возможной дозы для каждого человека.

Из письма из Министерства здравоохранения. РФ 05-5/422-5, Министерство труда РФ № 1622-КВ , ФСС РФ № 114-214 от 09.09.1993 года.

Эти льготы являются «общими» и распространяются на всех доноров, независимо от того, где они проживают в данном районе. РФ . Для информации: «коммерческие» доноры, сдающие кровь за вознаграждение, получают единовременную сумму от 8 до 45% регионального прожиточного минимума. Например, москвичам платят 3400 рублей за донорство крови (400 мл) и 3000 рублей за плазму (600 мл).

Приказом Минздравсоцразвития России. РФ № 246, подтвердить взятие крови (плазмы) можно, представив соответствующий документ. Это может быть учетная карточка, свидетельство установленного образца количества доноров крови (доноров плазмы крови) или соответствующий архивный сертификат награды с однозначным знаком «почетный донор». СССР ».

Звание «Почетный донор России»: когда присваивается и какие льготы предусматривает

Лица, которые сдают кровь непрерывно, абсолютно самоотверженно, отмечаются государством отдельно. В соответствии с постановлением № 663 от 19.11.2004 г. такие лица отмечены специальными значками. В том числе присвоено звание «Почетный донор России». Награда вручается прошедшим мимо русским:

  1. Используйте плазму не менее 60 раз.
  2. Кровь, ингредиенты без нее 40 раз.
  3. До 25 раз больше крови и компонентов и плазмы от 60.
  4. В 25 раз больше крови с компонентами и в 40 раз больше плазмы.

Как заявили компетентные органы власти, донорство компонентов клеток крови (таких как тромбоциты, эритроциты, грануциты) считается донорством цельной крови.

Dawca powinien być świadomy, że jeśli krew jest oddawana w tej samej placówce, dawca zostanie poinformowany, kiedy kwota zostanie osiągnięta i powie, co dalej robić.  Jeśli krew została pobrana przez różne służby medyczne, każde oddanie krwi musi być udokumentowane standardowym świadectwem nr 448-05/u z każdej służby, w której krew została pobrana.

Z tych powodów oraz po przedstawieniu upoważnionych organów wykonawczych określonego podmiotu Ministerstwa Zdrowia РФ …reprezentuje zasłużonych darczyńców nagrody. Odznaka «Honorowy Dawca Rosji» jest uroczyście wręczana adresatom przez ten sam organ wykonawczy. Jednocześnie wyjaśniono prawo laureata nagrody do nowych środków wsparcia społecznego.

Osoby, którym przyznano ten tytuł, nabywają tym samym prawo do dodatkowych przywilejów. Po pierwsze, jest to stały zasiłek socjalny, który jest przyznawany i wypłacany co roku, gdy osoba, której przyznano tytuł, składa wniosek do właściwego organu.

Również ta kategoria beneficjentów może mieć prawo do bezpłatnej opieki medycznej poza zakresem, rejestracji urlopu podstawowego w odpowiednim czasie, otrzymania w pierwszej kolejności bonów. Należy zauważyć, że regiony mogą wprowadzić własne nagrody (odznaki) dla obywateli, którzy stale oddają krew (jej składniki, osocze).

Пример 1. Присуждение звания «Почетный донор Москвы»

Obywatel posiadający zezwolenie na pobyt w Moskwie otrzymuje tytuł «Honorowy dawca Moskwy», jeżeli otrzymał wymaganą liczbę oddanych dawców, tj. oddaną krew, jej składniki, osocze w Moskwie, określoną liczbę razy.

Pobieranie krwi i jej składników oddawanie plazmy Krew, składniki, osocze, osocze.

(Liczba darowizn)

 

20-40 razy.

 

30-60 razy.

Opcje darowizn:

— Krew i jej składniki 13 razy i osocze 30-40 razy;

— krew z mniej niż 13-krotnymi składnikami i osocze z 30-60-krotnymi składnikami

Osoby, które otrzymały już ten tytuł, nabywają prawo do dodatkowych świadczeń z tytułu pomocy społecznej. Należą do nich: bezpłatne przejażdżki komunikacją miejską, różne zniżki na zakupy i płatności, wczesne przyznanie tytułu «Weteran pracy» itp.

Соцвыплата Почетному донору России: общий порядок оформления

Tak więc tylko ci Rosjanie, którzy otrzymali tytuł «Honorowego Dawcy Rosji» są uprawnieni do tego osiągnięcia. W celu jego przyjęcia, wnioskodawca powinien złożyć wniosek o dowolny z dostępnych rodzajów do właściwego organu w miejscu zamieszkania. Procedura składania wniosków nie zmieniła się w 2019 r. i pozostała taka sama dla wszystkich wnioskodawców.

Główne etapy rejestracji usług Co powinien zrobić wnioskodawca? uwagi wyjaśniające
 

zbieranie dokumentów

To konieczne:

aby napisać oświadczenie w ważnej formie;

Przygotować paszport osobisty i zaświadczenie o istnieniu tytułu zawodowego.

Jeżeli interesy darczyńcy (wnioskodawcy) są reprezentowane przez jego upoważnionego przedstawiciela, paszport tej osoby oraz pełnomocnictwo muszą być przedstawione wraz z dokumentami.

Dokumenty te należy wskazać we wniosku.

 

Formularz wniosku może się różnić w zależności od regionu, chociaż charakter i cel formularza pozostają takie same.

Jednakże formularz wniosku powinien zostać przyjęty (określony) przez instytucję zabezpieczenia społecznego, do której wnioskodawca złoży wniosek lub na portalu służb państwowych.

 

Обращение в компетентный орган с просьбой о выполнении в установленные сроки

 

Собранные документы заявитель может представить на рассмотрение лично, через уполномоченного представителя (адвоката) или через портал Государственной службы.

Все действия заявителя являются бесплатными: Оплата госпошлины здесь не предусмотрена.

Как правило, документы представляются до 1 апреля. До этой даты текущего года донору, как правило, выплачиваются деньги, если не согласовано иное.

 

Получить ответ

Фактически, на данном этапе заявителю не нужно ничего делать, кроме как ждать ответа.

Ответ на его жалобу сообщается в любом случае.

В случае положительного решения он получает пособие по социальному обеспечению и денежный перевод, а в случае отрицательного решения — письменный отказ с указанием причин отказа.

 

Документы рассматриваются и решение принимается в течение 10 дней, отклонение и возврат представленных документов происходит в течение 5 дней.

Заявитель, которому было отказано в пособии, может подать повторное заявление только в определенных ситуациях. Во-первых, если заявитель не представил все необходимые документы. Во-вторых, если представленные им документы содержат ошибки или опечатки в регистрации, то орфография не соответствует предъявляемым требованиям.

Перечисленные ошибки, как правило, подлежат исправлению, исправлению и в дальнейшем заявитель имеет право на повторное обращение за пособием. Фактически, размер взносов на социальное страхование индексируется ежегодно. В 2019 году она равна 13562 рублям. 78 копеек.

Пример 2. Отказ в осуществлении соцвыплаты Почетному донору России

Московский М.Н. Федоровский получил звание «Почетный донор России» за сдачу крови и ее компонентов более чем в 40 раз. Москвичи лично обратились в органы социального обеспечения за получением социальных пособий, которые должны быть зарегистрированы в марте 2018 года. При этом он предъявил свой гражданский паспорт и заявление по установленной для москвичей форме.

В заявлении М.Н. Федоровский попросил выделить ему пособие по социальному обеспечению и доставить его по почте. Среди прилагаемых документов он отметил свой личный паспорт и справку о знаке «Почетный донор России».

Заявление Федоровского М.Н. было отклонено в связи с тем, что представленные им документы не содержали справки «Почетный донор России». Данный документ является документальным подтверждением причин получения пособия, без которого не назначается и не выплачивается социальная помощь донорам.

Результатом обращения Федоровского М.Н. в органы социального обеспечения стало следующее: Вместе с отказом ему было дано соответствующее разъяснение необходимости дополнить комплект документов справкой и во второй раз обратиться за пособием.

Основные правила написания заявления на предоставление ежегодной соцвыплаты Почетному донору

Общие требования к подготовке такого рода заявлений устанавливаются от имени Министерства здравоохранения. РФ № 450н. Информация, которую заявитель должен предоставить, также отмечена здесь. Среди них

  1. Информация о получателе (уполномоченном органе, у которого заявитель запрашивает услугу).
  2. Инициалы заявителя, его паспортные данные.
  3. Требования к удостоверению личности донора.
  4. Информация о месте жительства донора (фактическое место жительства, пребывание).
  5. Порядок получения (предоставления) выбранного заявителем пособия по социальному обеспечению.
  6. Дата заполнения формы и личная подпись заявителя.

Если документы предоставлены уполномоченным представителем донора, необходимо указать его личные данные (инициалы, реквизиты подтверждающего документа, место жительства) в тексте. Также должны быть указаны данные доверенности, удостоверяющей вашу доверенность.

Распространенные ошибки при оформлении льгот донорам крови

Важно отметить, что только те, у кого есть региональный вид на жительство, могут воспользоваться региональными преимуществами, предоставляемыми донорам, проживающим в регионе.

Например, донор — Москва (при наличии вида на жительство в столице) может получить скидку 50% на приобретение лекарств и оплату услуг. ЖКХ . Жители других регионов, относящихся к привилегированной категории, не подпадают под эти привилегии Москвы.

Ошибка 2: Если почетный донор России не проживает в России. РФ Если лицо зарегистрировано, то оно должно подать заявление на получение ежегодного пособия по социальному страхованию по месту своего пребывания в Швейцарии. РФ .

Ошибка 3: Социальные выплаты, выплачиваемые ежегодно донорам России, не зависят от других льгот, в том числе денежных.

Прочитай его тоже:

Услуги донорства крови в Москве и Московской области в 2019 году.

Московская пенсионная субсидия в 2019 году.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Вопрос 1: Должен ли донор, получивший почетное звание, например, в Москве, подтвердить его и каким образом?

В первый год присуждения почетного звания результаты деятельности определяются на основании представленной аттестации. Тут нечего подтвердить.

Кроме того, начиная со второго года и далее донор должен при необходимости ежегодно подтверждать титул. Вы должны сдавать кровь три раза в год и плазму (тромбоциты) семь раз в год, как того требует закон.

Вопрос 2: Возможно ли для донора предъявить документ, удостоверяющий личность, помимо его паспорта, при подаче заявления на получение льгот?

Это возможно, но только если этот документ юридически рассматривается как документ, удостоверяющий личность и принимается компетентным органом.

Пособия, льготы и выплаты